Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med Personuppgiftslagen (523/1999) 10§

REGISTERANSVARIG

Neuro Latino Oy, Laaksokatu 8 B 11, 04410 Träskända

REGISTERÄRENDEN SKÖTS AV Tero Laakso, Tfn +358 50 528 1707 –

E-post: tero.laakso@neurolatino.fi

REGISTRETS NAMN Neuro Latino Oy:s kundregister

GRUNDEN FÖR ATT FÖRA REGISTER

En person har registrerat sig som Neuro Latino Oy:s kund eller köpt tjänster i Neuro Latino Oy:s näthandel.

SYFTET MED REGISTRET

Syftet med registret är att upprätthålla Neuro Latino Oy:s kundregister samt att arkivera och behandla kunders beställningar. Registret används även för att söka efter försvunna paket. Uppgifter kan användas i samband med utveckling av Neuro Latino Oy:s verksamhet och för statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts och förutsätts av Personuppgiftslagen. Uppgifter i registret kan användas i Neuro Latino Oy:s egna register för att skicka reklam utan att låta personuppgifter gå till utomstående. Neuro Latino Oy kan anlita samarbetspartners för att upprätthålla en kund- och servicerelation. Några registeruppgifter kan överföras till en samarbetspartners servrar på grund av tekniska krav. Uppgifterna behandlas endast för att upprätthålla Neuro Latino Oy:s kundrelation via tekniska gränssnitt. Neuro Latino Oy har rätt att publicera uppgifter som finns i kundregistret elektroniskt eller som en skriftlig förteckning, om inte en kund förbjuder detta. Med förteckning avses till exempel postdekaler för direktreklam. Kunder har rätt att förbjuda publicering av uppgifter genom att skicka meddelande om detta till Neuro Latino Oy:s kundservice per e-post till toimisto@neurolatino.fi eller till registerföraren.

UPPGIFTER I REGISTRET

I personregistret finns följande uppgifter:

För- och efternamn

E-postadress

Postadress

Telefonnummer

Uppgifter om behandlade beställningar

Sökningsuppgifter om beställningar

ÖVERLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Inga uppgifter kommer att hamna utanför Neuro Latino Oy. Personuppgifter skickas inte utanför Europeiska unionen om det inte är nödvändigt för att säkra Neuro Latino Oy:s eller deras samarbetspartners tekniska utförande. En registrerad persons personuppgifter utplånas på användarens begäran.

REGISTRETS SKYDD

Registret kommer inte i händerna på utomstående. För att ha rätt att använda registret måste man ha rätt att använda Neuro Latino Oy:s interna nät. Registret finns i Neuro Latino Oy:s server som är skyddad med lösenord.